Vorige week presenteerden VVD, CDA, D66 en ChristenUnie, na de langste formatie ooit, het regeerakkoord. Hierin staan de ambities van het nieuwe kabinet voor de komende vier jaar. Benieuwd wat het akkoord betekent voor de strijd tegen hart- en vaatziekten? De Hartstichting en De Hart&Vaatgroep reageren samen op de toekomstige beleidsplannen.

Rookvrije Generatie en nationaal preventieakkoord

De Hartstichting en De Hart&Vaatgroep zijn verheugd dat het nieuwe kabinet de doelstelling om te komen tot een Rookvrije Generatie omarmt en aan de slag gaat met een nationaal preventieakkoord [1]. De focus van het nationaal preventieakkoord ligt op de aanpak van twee belangrijke risicofactoren voor hart- en vaatziekten: roken en overgewicht. Wij dragen bij aan de uitwerking van het preventieakkoord, zodat het voorkomen van hart- en vaatziekten – als belangrijke doodsoorzaak in Nederland – een prominente plek krijgt in het preventieakkoord. Preventie gaat meer zijn vruchten afwerpen als het wordt opgenomen in de medische opleidingen en bewezen effectieve maatregelen worden ingezet, zoals het kabinet wil.

Sterkere positie patiënt

Goed dat er deze kabinetsperiode meer aandacht komt voor de kwaliteit van leven en het versterken van de positie van patiënten. Onder meer het vastleggen van gezamenlijke besluitvorming van patiënt en zorgverlener in medische richtlijnen, als het ontwikkelen van uitkomstindicatoren, dragen hieraan bij. Een zogeheten uitkomstindicator geeft informatie over de uitkomst van de geleverde zorg. Zeer waardevol, omdat patiënten kunnen zien waar goede zorg geleverd wordt.

Wetenschap

Dat nu ook de overheid open acces en open science omarmt zien we als een belangrijke stap voorwaarts. Met deze stap wordt publiek gefinancierd onderzoek voor iedereen toegankelijk en dit streven ondersteunen we dus van harte. Het zal bijdragen aan het verspreiden en delen van kennis om snel(ler) oplossingen voor hart- en vaatziekten te realiseren. Hoewel bescheiden, is het verheugend dat de coalitiepartners de ambitie hebben meer te investeren in wetenschappelijk onderzoek. Het fundamenteel onderzoek krijgt een stevige impuls, hetgeen van belang is om innovatie op alle terreinen, inclusief de geneeskunde te blijven voeden. Het stimuleren van fundamenteel onderzoek is in eerste instantie een typische overheidstaak.

Spoedeisende zorg

Op korte termijn buigt het nieuwe kabinet zich over de ordening van de nieuwe wet ambulancezorg. Graag willen wij met het nieuwe kabinet zorgdragen voor het verder implementeren en borgen van het reanimatieoproepsysteem, waar de laatste jaren hard aan is gewerkt. Dit systeem bestaat uit voldoende geregistreerde burgerhulpverleners, voldoende geregistreerde openbaar toegankelijke AED’s en een goed functionerend oproepsysteem via de meldkamers. In grote delen van het land werkt dit al goed. In met name de grote steden in de Randstad moeten nog meer burgerhulpverleners en AED’s geregistreerd worden. Hier moeten de komende kabinetsperiode belangrijke stappen in worden gezet.

Verhoging van btw-tarief

De Hartstichting en De Hart&Vaatgroep zijn bijzonder kritisch over de verhoging van het btw-tarief op geneesmiddelen, hulpmiddelen en gezond voedsel als groente en fruit van 6 naar 9 procent. Onbegrijpelijk. Om de kwaliteit van zorg te waarborgen en gezond voedsel te stimuleren, moeten wat ons betreft deze prijzen eerder omlaag dan omhoog. Daarnaast houden we de 1,9 miljard besparingen die het kabinet wil realiseren in de gezondheidszorg nauwlettend in de gaten. Deze besparingen mogen niet ten koste gaan van de toegankelijkheid van de zorg en het streven van het kabinet om de kwaliteit van leven voorop te stellen.

De Hartstichting en De Hart&Vaatgroep zullen kritisch en constructief kijken naar de uitwerking van het regeerakkoord en zinvol bijdragen aan de versnelling van implementatie daarvan.

[1]  www.hartstichting.nl/actualiteiten/kabinet-rutte-iii-omarmt-de-rookvrije-generatie