Voor de derde maal heeft De Hart&Vaatgroep ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra gevraagd of zij telebegeleiding bieden aan hun patiënten met chronisch hartfalen en wat de kwaliteiten van hun aanbod zijn. Slechts de helft van de meer dan honderd aangeschreven zorginstellingen heeft de vragenlijst ingevuld. Van deze instellingen biedt ruim 40% telebegeleiding aan in 2017 of vanaf 2018. Daarmee lijkt het aantal instellingen dat telebegeleiding aanbiedt niet toegenomen ten opzichte van 2014. Dit is teleurstellend, gezien het belang en de toenemende mogelijkheden van eHealth voor mensen met hartfalen.

Telebegeleiding is het op afstand begeleiden van patiënten. Mensen met hartfalen kunnen thuis hun gewicht, bloeddruk en/of hartslag meten en doorgeven. Behandelaar en patiënt kunnen zo volgen (monitoren) of deze waardes in orde zijn. De telebegeleiding houdt in dat patiënten informatie krijgen over hun hartfalen, leren wat signalen zijn voor eventuele verslechtering en ondersteuning bij het omgaan met het hartfalen. Voor patiënten zelf is het allerbelangrijkste dat de telebegeleiding op maat is. Dat in gesprek met de patiënt (en eventuele naaste) bekeken wordt of er gemonitord wordt en wat dan, hoe vaak iemand gaat meten of wegen, wat die persoon hiervan op afstand wil doen en waarvoor hij persoonlijk contact met de zorgverlener wil. Voor de een is met regelmaat meten een vanzelfsprekendheid, voor een ander kan het een confrontatie zijn, jezelf patiënt voelen. En waar het veel mensen een veilig gevoel geeft dat er iemand meekijkt, kan het voor sommigen juist onzekerheid oproepen. Telebegeleiding moet iemand helpen; het is een hulpmiddel, geen doel op zich. Het werkt alleen als iemand de meerwaarde ervan ervaart en gemotiveerd is om het te doen. Daarnaast moeten apparatuur en systemen van telebegeleiding aan alle moderne eisen voldoen. Ze moeten gebruiksvriendelijk zijn en voldoende functies hebben.

Meer aandacht nodig

Bij (slechts) negen van de instellingen die op onze inventarisatie reageerden is telebegeleiding beschikbaar voor ál hun hartfalenpatiënten. Totaal maken in deze instellingen zo’n 1200 patiënten daadwerkelijk gebruik van telebegeleiding. Teleurstellend, want het belang en de beschikbaarheid van telebegeleiding voor hartfalenpatiënten staat voor De Hart&Vaatgroep buiten kijf. Telebegeleiding kan bijdragen aan kwaliteit van leven, onafhankelijkheid, regie en veiligheid voor de patiënt. We roepen zorginstellingen op een voorbeeld te nemen aan collega-instellingen die op de goede weg zijn. We gaan ook graag in gesprek hoe opschaling van telebegeleiding te bevorderen. Wij blijven de beschikbaarheid en kwaliteit van telebegeleiding monitoren. Ons uiteindelijk doel is dat telebegeleiding voor alle hartfalenpatiënten die dat kunnen en willen beschikbaar is, onafhankelijk van woonplaats en zorginstelling waar iemand onder behandeling.

De uitkomsten van onze inventarisatie zijn na te lezen op hartenvaatgroep.nl/telebegeleidinghartfalen.