De richtlijn Perifeer Arterieel Vaatlijden (PAV, oftewel etalagebenen) is definitief vastgesteld. De richtlijn beschrijft de optimale en doelmatige zorg bij patiënten met PAV en ondersteunt de besluitvorming over de behandeling.

De richtlijn is bedoeld voor de zorgverleners die bij de behandeling betrokken zijn, bijvoorbeeld vaatchirurgen en interventieradiologen. De Nederlandse Vereniging voor Heelkunde heeft het initiatief genomen om de richtlijn te actualiseren (de oude richtlijn dateert van 2005). De vernieuwde richtlijn is te vinden op Richtlijn PAV.

De Hart&Vaatgroep heeft deelgenomen aan de werkgroep die de richtlijn heeft herzien. Het patiëntenperspectief is ingebracht na een focusgroepgesprek en een achterbanraadpleging onder patiënten met PAV. De verslagen daarvan zijn geheel opgenomen en de uitkomsten zijn verwerkt in de overwegingen en/of de aanbevelingen in de richtlijn. Een patiëntenversie van de richtlijn is inmiddels gemaakt en beschikbaar via www.thuisarts.nl/etalagebenen.

Een van de belangrijkste conclusies van de richtlijn is dat (door de fysiotherapeut) gesuperviseerde looptherapie de beste behandeling om mee te beginnen is. Pas als dat niet genoeg resultaat heeft, kan er gekozen worden voor een dotterbehandeling. Om die reden heeft minister Schippers nu ook besloten de looptherapie met begeleiding van de fysiotherapie te vergoeden vanuit het basispakket.